Algemene Voorwaarden Medische Artikelen SMA B.V.

Versie 01-01-2019

Statutair gevestigd te Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73580791.

1.1 Onder Medische Artikelen SMA B.V. wordt in deze voorwaarden verstaan: Medische Artikelen, gevestigd te Veldhoven, verder te lezen als “SMA”.

1.2 Onder ‘Afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door SMA, dan wel het verrichten van enige andere prestatie met SMA een overeenkomst is aangegaan.

1.3 SMA deelt haar afnemers in vier groepen in: A: medische praktijken, apotheken en klinieken, B: bedrijven en opleidingen, C: internationale cliënten en D: particulieren.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen afnemer en SMA tot het leveren van diensten en/of zaken door SMA ten behoeve van afnemer.

1.5 Onder website, webwinkel of “webshop” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.medischeartikelen.nl.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SMA in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.

2.2 Door het plaatsen of leveren van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.

2.4 Afwijkingen door SMA ten gunste van de afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SMA deze voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.

2.5 Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om met SMA, dan wel met ondergeschikt personeel van SMA gemaakt, verbinden SMA slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de directie van SMA zijn bevestigd.

2.6 Indien ook de afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij SMA uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt.

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van SMA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door SMA worden herroepen.

3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door SMA.

3.4 SMA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.

3.5 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SMA dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

4.1 Bestellingen kunnen worden gedaan via de webshop, fax, e-mail of telefoon.

4.2 De meeste artikelen zijn doorgaans binnen 24 uur leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer bericht per telefoon of e-mail. In overleg met de afnemer zal de bestelling door SMA worden aangehouden, gedeeltelijk verzonden of door de afnemer worden geannuleerd.

4.3 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per telefoon, e-mail of op de fax aan SMA te worden doorgegeven.

4.4 Leveringen geschieden tot aan de voordeur van afnemer. SMA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste op tweede verdieping te krijgen. Ook kan SMA niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of tweede verdieping gebracht kan worden.

4.5 De door SMA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de bestelling. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert afnemer de aangegeven leveringstermijn.

4.6 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens SMA in verzuim kan geraken.

4.7 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen SMA artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.

4.8 Leveringen in gedeelten kunnen door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

5.1 Prijsopgaven worden door SMA steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. 

De vermelde prijzen zijn in euro’s.

5.2 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is SMA gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.

5.3 Indien SMA overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

6.1 Tenzij schriftelijk anders door SMA is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

6.2 Betaling dient te geschieden:

Middels bancaire overschrijving via Ideal;
Middels vooruitbetaling op de door SMA aangegeven bankrekening;
Middels factuur;
Middels automatische incasso door SMA.

6.3 Betalingen zullen worden gedaan in euro’s.

6.4 Indien betaling per factuur geschiedt, wordt het orderbedrag na verzending van de order gefactureerd. Afnemer dient dit bedrag binnen 14 dagen van factuurdatum  aan SMA op aangegeven bankrekening over te maken.

6.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is SMA gerechtigd een vertragingsrente aan de afnemer in rekening te brengen.

6.6 SMA is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn aan afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factuur of facturen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan SMA te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van SMA om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.

6.7 Het is de afnemer niet toegestaan om een vordering van SMA, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van afnemer.

6.8 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke afnemer tegen SMA meent te kunnen inroepen, geeft afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.

6.9 De vordering van SMA op afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surseance van betaling of het faillissement van afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

6.10 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.9 omschreven, is SMA gerechtigd de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens afnemer te worden.

6.11 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door SMA gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

7.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden SMA slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

7.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop SMA geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

7.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van SMA als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan afnemer worden doorberekend.

8.1 De persoonsgegevens van afnemer zullen worden opgenomen in het bestand van SMA. 

8.2 De aan SMA verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van bestellingen, de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen. 

8.3 De aan SMA verstrekte persoonsgegevens kunnen worden gebruikt ter bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en voor het sturen van informatie aan de afnemer.

8.4 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van SMA. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn of niet meer gebruikt mogen worden voor reclame- en of informatiedoeleinden.

9.1 SMA behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die SMA op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens SMA.

9.2 Tot het moment van volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van SMA, niet bevoegd het door hem/haar van SMA gekochte aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het gekochte over te dragen.

9.3 Het risico van door SMA geleverde artikelen gaat, onverminderd het door SMA bedongen eigendomsvoorbehoud, op afnemer over vanaf het moment van aflevering van de artikelen aan afnemer. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het verblijf bij afnemer ontstaan, is SMA onder geen enkel beding aansprakelijk.

9.4 Indien afnemer, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is SMA gerechtigd het door hem geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat afnemer enig recht tot schadevergoeding jegens SMA geldend zal kunnen maken.

9.5 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door SMA geleverde artikelen, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. SMA garandeert niet dat de aan afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig, ongeschreven, intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

10.1 Ten aanzien van door SMA geleverde artikelen, verstrekt SMA slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van SMA aan SMA wordt verstrekt.

10.2 Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door SMA geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.

10.3 Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens SMA.

10.4 De door SMA verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van SMA. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt SMA in alle rechten welke afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.

10.5 Indien de door SMA geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door SMA verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat SMA schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.

10.6 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is SMA slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

11.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de aflevering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.

11.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke levering per e-mail bij SMA worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.

11.3 Ieder recht tot klachten, indien en zodra afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan SMA redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

11.4 Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. worden niet gehonoreerd.

11.5 SMA is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens SMA, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

11.6 Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal SMA na overleg met afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn opnieuw leveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan SMA overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van SMA.

11.7 Indien de klachten van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn opnieuw leveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is SMA gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van SMA.

12.1 Vanaf het moment van de aflevering van gangbare artikelen, heeft afnemer recht op zeven werkdagen bedenktijd, de zichttermijn genoemd. Afnemer mag bij gangbare artikelen, niet zijnde speciaal bestelde artikelen of apparatuur, gedurende de zichttermijn producten uit de verpakkingen halen en bekijken. Binnen de termijn mag afnemer, mits vooraf overlegd met SMA, het product schadevrij, niet gebruikt en  in de originele verpakking, retour sturen.

12.2 Als afnemer afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft afnemer in dat geval recht op teruggaaf van het bedrag, exclusief de verzendkosten, dat door afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen dertig dagen na de retourzending.

12.3 Afnemer is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van afnemer.

12.4 SMA is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

13.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is SMA, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor afnemer en/of derden mocht ontstaan. SMA is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

13.2 Iedere aansprakelijkheid van SMA is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door SMA voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

13.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is SMA voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens SMA aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

13.4 SMA is niet aansprakelijk indien afnemer de schade niet binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per e-mail aan SMA heeft gemeld.

13.5 SMA bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

13.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele rechtsvorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

14.1 Afnemer zal SMA volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op SMA zou kunnen rusten met betrekking tot door SMA geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op SMA rust.

15.1 Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met SMA gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de afnemer, voorlopige, verlening van surseance van betaling of liquidatie, wordt de afnemer geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is SMA gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van SMA en e.e.a. onverminderd het recht van SMA om van afnemer ter zake door hem ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van afnemer te vorderen.

15.2 Ingeval van een opschorting, dan wel ontbinding door SMA van de door hem met de afnemer gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is SMA op generlei wijze schadeplichtig jegens de afnemer.

16.1 SMA heeft te allen tijde het recht om de met afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien SMA, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere rechts- personen waarvan zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.

16.2 Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan SMA kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij SMA, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere rechts- personen waarvan SMA zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

17.1 De communicatie tussen SMA en afnemer zal voornamelijk via telefoon, fax of e-mail plaatsvinden. SMA is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en SMA en derden.

17.2 De inhoud van de sites, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van SMA op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SMA kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. SMA is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door SMA.

17.3 Niets van de sites van SMA mag door derden zonder toestemming van SMA gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan SMA.

18.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

18.2 In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19.1 Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Op alle overeenkomsten welke door SMA, onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.3 Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor SMA uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

20.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij SMA via email: info@medischeartikelen.nl

Artikel toegevoegd aan winkelmand
0 items - 0.00

Welkom Terug!

Log in met je account

Contact MedischeArtikelen.nl
Je kunt ons elke werkdag bellen tussen 08:30 en 17:00 uur

Je kunt ook een berichtje sturen naar info@medischeartikelen.nl of via:

Ingelogd als:

Klik op onderstaande knop om te bevestigen dat je wilt uitloggen:

Feedback
Feedback
Heeft u een aanvullende opmerking?
Volgende
Voer uw e-mailadres in als u wilt dat wij contact met u opnemen over uw feedback.
Terug
Verzenden
Bedankt voor het doorgeven van uw feedback!